Ze względu na charakter pracy prosimy
o kontakt telefoniczny lub e-mail
.

 

NIP 9570232574

KONTAKT

KONTAKT TEL. W GODZINACH

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 19:00

Sobota: 09:00 - 18:00

ZALOGUJ ADMIN |© PSIK CLEAN 2021

Z MIŁOŚCI DO CZYSTOŚCI

 PSIK

Clean

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach Serwisu Psikclean.pl oraz innych kanałów komunikacji z klientem jest Psik Clean Zofia Ważna z siedzibą w Gdańsku 80-410 K.K. Baczyńskiego 8C1 NIP 9570232574 www.psikclean.pl kontakt@psikclean.pl (zwana dalej „Firmą” lub „Administratorem”).
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 • Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Wszelkie pytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować w formie pisemnej na adres Administratora lub na adres e-mail firmy.
   

2. INFORMACJE W FORMULARZACH

 

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, które są niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji oferowanych usług lub skorzystania z formularzy zamieszczonych w serwisie, w szczególności (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, a w przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej), a także inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub przy pomocy innych kanałów komunikacji z Klientem.
 • Serwis przetwarza dane osobowe użytkownika w celu prawidłowej realizacji oferowanych usług (określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz Regulaminie) oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na Państwa rzecz wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Każdy użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym niniejszą Polityką prywatności.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy usługa, która jest świadczona ma charakter ciągły (subskrypcja newslettera).
   

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W zależności od zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, Administrator może umożliwić dostęp do danych osobowych użytkownika dla odbiorców innych niż Administrator. Katalog odbiorców danych może wynikać ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe, utrzymania i rozwoju Serwisu, świadczącym usługi doradcze oraz świadczącym inne usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu.
 • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnionych np. przez Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza obszar EOG. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywania danych osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.
   

4. PRAWA

 

Użytkownik ma następujące prawa, z których uprawniony jest skorzystać w każdym czasie:

 • Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe klienta Administrator przechowuje (Prawo dostępu do danych).
 • Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana zarówno do użytkownika jak i innego wskazanego przez użytkownika podmiotu. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi przez użytkownika. (Prawo do przenoszenia danych).
 • Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także żądać uzupełnienia niekompletnych danych (Prawo do poprawiania danych).
 • Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniona okoliczność do usunięcia danych (Prawo do usunięcia danych).
 • Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów użytkownika (Prawo sprzeciwu).
 • Użytkownik uważając, że Administrator przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem i zgłosić swoje uwagi. Ponadto, ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym)
 • Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzane danych osobowych użytkownika, w sytuacji gdy istnieją prawnie uzasadnione okoliczności do ograniczenia przetwarzania danych (Prawo do ograniczenia przetwarzania).
 • Zasady prywatności mogą ulec zmianie m.in. ze względu na zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, zmianę zakresu oferowanych usług, czy zmiany technologiczne dotyczące Serwisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze dostępna w Serwisie.
   

6. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

 • Serwis  korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 • Serwis tworzy plik cookie po wejściu na stronę Serwisu.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • uzyskania danych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości,
  • dostosowanie interakcji z użytkownikiem w aplikacji celem dostosowywania serwisu do potrzeb użytkowników oraz sprawniejszej realizacji oferowanych usług,
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
   

7. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 

 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

8. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW DO PRACY W PSIK CLEAN
 
 • Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

OGÓLNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 
 • Administrator Twoich danych osobowych: Psik Clean Zofia Ważna z siedzibą w Gdańsku 80-4100 K.K. Baczyńskiego 8C1. NIP: 9570232574,  tel. 789479197.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie
 • Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 • Odbiorcą Twoich danych mogą być organy administracji publicznej i podmioty którym powierzyliśmy przetwarzanie danych tj. np. firmy księgowe, partnerzy handlowi
 • W każdej chwili masz prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych oraz przysługuje ci prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
Informacja szczegółowe: 
 
 • Jako administrator zapewniamy użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Administrator dołoży wszelkich starań, aby w jak najlepiej zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
 • Przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody - zgodnie z Rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit a) To wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia (w szczególności poprzez np. wywiady telefoniczne, spotkania bezpośrednie, dane w formularzu zgłoszeniowym) pod względem określonej oferty zatrudnienia. Twoje dane przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia na którą została złożona aplikacja lub CV lub przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych - zgodnie z Rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit f)
 • Celem realizowanym w ramach tzw. uzasadnionego interesu w przypadku procesów rekrutacji jest ochrona przed roszczeniami. Dane mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Psik Clean może przetwarzać w szczególności następujące kategorie

danych osobowych pozyskanych od Ciebie:

 

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • dane dotyczące poziomu wykształcenia (np. tytuły naukowe, informacje o ukończonych szkoleniach, znajomości języków obcych),
 • dane dotyczące historii zatrudnienia (np. nazwy poprzednich zakładów pracy, poziom stanowiska, zakres zadań),
 • dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania).

 

Dostęp do Twoich danych wewnątrz struktury organizacyjnej Psik Clean będą mieli wyłącznie upoważnienie pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom zewnętrznym. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
 
Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 

 • przysługuję Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych,
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe  są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Psik Clean.
 • masz prawo do otrzymania od Psik Clean Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, jak również przenoszenia danych do innego administratora
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuję Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać swoje imię, nazwisko oraz mail na adres mailowy Psik Clean. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , realizowanego do czasu wycofania zgody.
 • W przypadku zawarcia umowy o pracę / zlecenia, podanie danych osobowych jest konieczne do jej realizacji.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzane Twoich danych osobowych przez Psik Clean narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych."

 

9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTÓW PSIK CLEAN
 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dla klientów PsikClean;

Administrator danych osobowych: jest Psik Clean Zofia Ważna z siedzibą w Gdańsku 80-4100 K.K. Baczyńskiego 8C1. NIP: 9570232574,  tel. 789479197, kontakt@psikclean.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania danych następującym podmiotom:

 • SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych w ramach systemu rezerwacji Bookero,
 • Nazwa.pl w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej, w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Pana / Pani dane na potrzeby wysyłki newslettera,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
 • iFirma.pl  w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,
 • Biuro Rachunkowe ALK Gdańsk w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, który przetwarza Pana / Pani dane widoczne na fakturach.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail firmy. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem korzystania z naszych usług.

 

Kompleksowego utrzymania czystości zarówno dla Klientów Biznesowych jak i Indywidualnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

kontakt@psikclean.pl

+48 789 479 197

 PSIK