PSIK

+48 789 479 197

kontakt@psikclean.pl

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

Kompleksowego utrzymania czystości zarówno dla Klientów Biznesowych jak i Indywidualnych.

4. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 

 • Pomoc domowa wykonuje Usługę w godzinach: 8.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty, chyba  że strony indywidualnie ustalą inaczej.
 • Usługi są realizowane na terenie Gdańska.
 • Klient zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy Pomocy Domowej.
 • W przypadku, gdy w miejscu świadczenia Usługi Pomoc Domowa uzna, że nie ma zapewnionych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy albo stwierdzi, iż jest obiektem napaści słownej, bądź fizycznej albo stwierdzi ze zakres wykonywanych prac wykracza poza standardowy stan zabrudzenia mieszkania podany w zamówieniu, świadczenie Usługi może być natychmiast przerwane, a Klient nie otrzyma zwrotu za usługę - zostanie obciążony karą umowną w wysokości ceny jednokrotnej wizyty, w kwocie, za którą miała zostać wykonana usługa.
 • W przypadku gdy klient zamówił usługę, ale z jego powodu nie została ona zrealizowana i nie zmienił jej czas realizacji maksymalnie 48h przed usługa, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów za usługę.
 • W przypadku braku możliwości wykonania usługi z winy firmy, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie i na jego rachunek bankowy z którego dokonał opłaty, zostanie zwrócona cała opłacona kwota. Klient oświadcza, że w przypadku niewykonania usługi z winy firmy nie będzie wnosił innych roszczeń niż zwrot opłaconej kwoty za  niewykonaną usługę.
    

5. PŁATNOŚCI

 

 • Klient dokonuje płatności bezgotówkowej za Usługę - przelewem bankowym na nr rachunku wskazany w elektronicznym potwierdzeniu rezerwacji.
 • Klient ma prawo żądana wystawienia faktury bez VAT za zakupioną Usługę. Faktura w formie elektronicznej w formacie PDF jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu. Klient Biznesowy po złożeniu zamówienia otrzyma fakturę VAT w formacie PDF na podatny w zamówieniu adres e-mail.

 

 

6. REKLAMACJE

 

 • Jeżeli Klient jest nieusatysfakcjonowany z terminowości lub jakości wykonania Usługi, ma prawo złożenia reklamacji do 24 godzin po zakończeniu usługi sprzątania. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres email albo w formie pisemnej na adres siedziby firmy. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie i ewentualnie dowody na nienależyte wykonanie Usługi np. fotografie opatrzone datą i godziną.
 • Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania  i zawiadomienia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma ponownie wykona usługę, polegającą na jednokrotnej wizycie, w zakresie reklamowanej usługi, w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże nieprzekraczającym 30 dni od rozpatrzeni reklamacji.
   

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 

 • Firma ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Klienta podczas wykonywania Usługi przez Pomoc Domową z jej winy.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Klienta powstałe z jego winy - poprzez zapewnienie niewłaściwych lub uszkodzonych sprzętów i  środków czyszczących.
 • Firma oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, które obejmuje szkody powstałe w mieniu Klienta podczas świadczenia Usług. 
 • W przypadku powstania szkody w mieniu Klienta podczas wykonywania Usługi, Klient winien złożyć w pierwszej kolejności reklamację oraz współpracować z firmą podczas procesu likwidacji szkody, w szczególności udzielać informacji, składać wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty i udostępnić miejsca świadczenia Usług do oględzin.
   

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • W związku z wykonaniem Usługi i dokonaniem płatności przez Klienta konieczne jest udostępnienie danych osobowych Klienta.
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Psik Clean Zofia Ważna z siedzibą w Gdańsku, 80-410, K.K. Baczyńskiego 8C1 NIP: 9570232574, www.psikclean.pl, tel. 789479197, kontakt@psikclean.pl
 • Klient ma prawo żądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych Klienta.
  Więcej informacji na temat ochrony danych Klient może odnaleźć w dokumencie "Polityka Prywatności" dostępnym na stronie www serwisu Psik Clean.
 • Na wniosek Klienta firma informuje o przysługujących prawach w zakresie ochrony danych osobowych Klienta.
 • Dane Klienta są wykorzystywane w celach marketingowych przez Psik Clean tylko, jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
   

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy bez zgody firmy, może natomiast przesunąć termin sprzątania do 48h przed zamówioną usługą.
 • W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z wykonania Usługi w trakcie jej trwania, zobowiązany jest do zapłaty kwoty za czynności już wykonane i adekwatnej do przepracowanej liczby godzin przez Pomoc Domową.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, jeżeli firma wykonała Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
   

10. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2020r.
 • zastrzega się prawo do zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków. Zmiana Ogólnych Warunków wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu. W przypadku Umów zawartych przed datą publikacji zmiany Ogólnych Warunków stosuje się warunki dotychczasowe.
 • Niniejsze Ogólne Warunki oraz Umowa poddane są pod właściwość prawa polskiego.
 • W razie sporu na tle stosunku prawnego wynikającego z Umowy Psik Clean i Klient będą dążyć do polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie poddany pod właściwość sądu powszechnego według miejsca siedziby firmy.
 • Postanowienia Ogólnych Warunków mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 • W związku z zapewnieniem najwyższej jakości usługi, firma dba o to, aby osoby sprzątające, realizujące usługę utrzymania czystości, były odpowiednio wyszkolone w zakresie swoich obowiązków oraz przejawiały wysoką kulturę osobistą. Zgodnie z dobrymi zasadami współpracy Zleceniodawca nie powinien proponować pracownikom bezpośredniej współpracy, poza obowiązującą obie strony umową. Dokładamy najwyższych starań, aby dostarczyć rzetelną i profesjonalną usługę, i pragniemy, aby ta wymiana była obustronna.

 

1. PRZEDMIOT UMOWY

 

 • ! Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług sprzątania (zwanej dalej „Umową”) zawartej z Klientem -  dotyczą zamówień usług sprzątania w mieszkaniach !.

 • Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków określa się:
  • Ogólne Warunki – niniejszy dokument zatytułowany Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług sprzątania, której integralną częścią są Ogólne Warunki, zawarta z Klientem. Umowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji i dotyczy usługi sprzątania mieszkania zamówionej poprzez serwis www..
  • Klient – to konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne, które zawarły Umowę o świadczenie Usługi za pośrednictwem niniejszego Serwisu www.psikclean.pl
  • Usługa – usługa sprzątania świadczona na rzecz Klienta na zasadach określonych w Umowie,
  • Zamówienie – określone przez Klienta warunki świadczenia Usługi, które obok Ogólnych Warunków stanowią integralną część Umowy,
  • Pomoc domowa – osoba faktycznie realizująca Usługę na rzecz Klienta.
 • Kontakt z Serwisem jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub telefonicznie wg. danych podanych na stronie www Serwisu.

 

2. RODZAJE USŁUG

 

 • Na rzecz Klientów świadczy się następujące rodzaje usług sprzątania mieszkań:
  • Sprzątanie standardowe - Pakiet Standard: o zakresie podstawowym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych, mycie armatury, mycie kabiny prysznicowej/wanny, mycie sedesu, mycie blatów, mycie umywalki/zlewu, mycie luster, przeszkleń, mycie sprzętów AGD z zewnątrz,  wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, wyrzucenie śmieci. Sprzątanie maksymalnie do 3m wysokości. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia. Wykonanie usługi trwa nie dłużej niż 3 godziny.
   Usługa podstawowa wykonywana jest przy użyciu środków czystości oraz sprzętu należącego i zapewnionego przez Klienta. Zamówienie sprzątania standardowego można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www. lub kontakt bezpośredni.
  • Sprzątanie rozszerzone - Pakiet Premium: obejmuje sprzątanie standardowe oraz  mycie wewnątrz: piekarnika, lodówki, kuchenki mikrofalowej oraz  mycie glazury. Sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia. 
   Zamówienie sprzątania rozszerzonego można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www. lub kontakt bezpośredni.
  • Do powyższych Pakietów Klient może dokupić usługi dodatkowe: mycie okien, pranie dywanów i tapicerki.
 • Po dokonaniu zamówienia i akceptacji oferty (przesłanej przez Psik Clean w odpowiedzi zwrotnej na złożone zamówienie) cenowej i terminu wykonania usługi - Cena za usługę jest płatna z góry. Po dokonaniu płatności usługa jest uznana za zarezerwowaną.
  • Cena zależy od metrażu powierzchni sprzątanej, zakresu sprzątania, wyboru jednokrotnej lub wielokrotnej usługi.
   Cennik sprzątania mieszkań podano na stronie "mieszkania i biura". Ceną ostateczną jest zawsze cena widniejąca na potwierdzeniu rezerwacji usługi.
  • Termin wykonania Usługi nie może przypadać przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 • Klient ma prawo do zmiany terminu lub godziny świadczenia Usługi do 48 godzin przed pierwotnie zaplanowanym czasem realizacji usługi.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

 

 • Umowa sprzątania mieszkania; zawierana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu www, przy użyciu przeglądarki internetowej. Klient nie jest zobowiązany do posiadania certyfikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Bezpieczeństwo połączenia z Serwisem zapewnione jest poprzez szyfrowanie danych przy wykorzystaniu certyfikatu SSL.
 • Klient  za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę o świadczenie Usługi sprzątania mieszkania z psikclean.pl
 • Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać w formularzu prawdziwe informacje. 
 • Klient składa Zamówienie na wykonanie Usługi, w którym określa:
  • rodzaj Usługi tj. sprzątanie mieszkania standardowe.
  • adres e-mail, telefon kontaktowy.
  • termin i godzina wykonania Usługi,
  • miejsce wykonania Usługi,
   W odpowiedzi na złożone zamówienie Firma przekazuje e-mailem ostateczną ofertę cenową z określeniem ceny oraz daty i godziny w której usługa może być wykonana lub potwierdzenie terminu i godziny wykonania Usługi podanej w zamówieniu przez Klienta. Klient zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatecznej oferty cenowej zaakceptować ją w zwrotnej wiadomości e-mail i opłacić usługę na rachunek bankowy firmy podany w ostatecznej ofercie cenowej.
 • W razie określenia terminu wykonania Umowy przez Klienta, krótszego niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, do skutecznego zawarcia Umowy niezbędne jest wyrażenie przezeń stosownego oświadczenia za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku, po wykonaniu Usługi traci on uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 • Potwierdza się Klientowi warunki wykonania Usługi w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym drogą elektroniczną. Do każdej Usługi przypisany jest indywidualny numer Zamówienia.
 • Składając Zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wykonania usługi.
 • Umowa jest zawierana na czas wykonania Usługi.

 

 

Clean

 PSIK

Z MIŁOŚCI DO CZYSTOŚCI

ZALOGUJ ADMIN |© PSIK CLEAN 2021

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 19:00

Sobota: 09:00 - 18:00

KONTAKT TEL. W GODZINACH

KONTAKT

Ze względu na charakter pracy prosimy
o kontakt telefoniczny lub e-mail
.

 

NIP 9570232574