1. PRZEDMIOT UMOWY

 

 • Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług sprzątania (zwanej dalej „Umową”) zawartej z Klientem -  dotyczą zamówień usług sprzątania w mieszkaniach.
 • Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków określa się:
  • Ogólne Warunki – niniejszy dokument zatytułowany Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług sprzątania, której integralną częścią są Ogólne Warunki, zawarta z Klientem. Umowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji i dotyczy usługi sprzątania mieszkania zamówionej poprzez serwis www..
  • Klient – to konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne, które zawarły Umowę o świadczenie Usługi za pośrednictwem niniejszego Serwisu www.psikclean.pl
  • Usługa – usługa sprzątania świadczona na rzecz Klienta na zasadach określonych w Umowie,
  • Zamówienie – określone przez Klienta warunki świadczenia Usługi, które obok Ogólnych Warunków stanowią integralną część Umowy,
  • Pomoc domowa – osoba faktycznie realizująca Usługę na rzecz Klienta.
 • Kontakt z Serwisem jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub telefonicznie wg. danych podanych na stronie www Serwisu.

 

2. RODZAJE USŁUG

 

 • Na rzecz Klientów świadczy się następujące rodzaje usług sprzątania mieszkań:
  • Sprzątanie standardowe - Pakiet Standard: o zakresie podstawowym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych, mycie armatury, mycie kabiny prysznicowej/wanny, mycie sedesu, mycie blatów, mycie umywalki/zlewu, mycie luster, przeszkleń, mycie sprzętów AGD z zewnątrz,  wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, wyrzucenie śmieci. Sprzątanie maksymalnie do 3m wysokości. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia. Wykonanie usługi trwa nie dłużej niż 3 godziny.
   Usługa podstawowa wykonywana jest przy użyciu środków czystości oraz sprzętu należącego i zapewnionego przez Klienta. Zamówienie sprzątania standardowego można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www. lub kontakt bezpośredni.
  • Sprzątanie rozszerzone - Pakiet Premium/Kompleksowy: obejmuje sprzątanie standardowe oraz  mycie wewnątrz: piekarnika, lodówki, kuchenki mikrofalowej oraz  mycie glazury (oraz w Pakiecie Kompleksowym odkurzanie poremontowe i doczyszczanie powierzchni). Sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w miejscach niedostępnych z podłogi dla pracownika, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia. 
   Usługa Pakietów rozszerzonych wykonywana jest przy użyciu środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu czyszczącego należącego i zapewnionego przez Psik Clean. Zamówienie sprzątania rozszerzonego można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www. lub kontakt bezpośredni.
  • Do powyższych Pakietów Klient może dokupić usługi dodatkowe: mycie okien, pranie dywanów i tapicerki.
 • Po dokonaniu zamówienia i akceptacji oferty (przesłanej przez Psik Clean w odpowiedzi zwrotnej na złożone zamówienie) cenowej i terminu wykonania usługi - Cena za usługę jest płatna z góry. Po dokonaniu płatności usługa jest uznana za zarezerwowaną.
  • Cena zależy od metrażu powierzchni sprzątanej, zakresu sprzątania, wyboru jednokrotnej lub wielokrotnej usługi.
   Cennik sprzątania mieszkań podano na stronie "oferta dla domu". Ceną ostateczną jest zawsze cena widniejąca na potwierdzeniu rezerwacji usługi.
  • Termin wykonania Usługi nie może przypadać przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 • Klient ma prawo do zmiany terminu lub godziny świadczenia Usługi do 48 godzin przed pierwotnie zaplanowanym czasem realizacji usługi.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

 

 • Umowa sprzątania mieszkania; zawierana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu www, przy użyciu przeglądarki internetowej. Klient nie jest zobowiązany do posiadania certyfikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Bezpieczeństwo połączenia z Serwisem zapewnione jest poprzez szyfrowanie danych przy wykorzystaniu certyfikatu SSL.
 • Klient  za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę o świadczenie Usługi sprzątania mieszkania z psikclean.pl
 • Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać w formularzu prawdziwe informacje. 
 • Klient składa Zamówienie na wykonanie Usługi, w którym określa:
  • rodzaj Usługi tj. sprzątanie mieszkania standardowe.
  • adres e-mail, telefon kontaktowy.
  • termin i godzina wykonania Usługi,
  • miejsce wykonania Usługi,
   W odpowiedzi na złożone zamówienie Firma przekazuje e-mailem ostateczną ofertę cenową z określeniem ceny oraz daty i godziny w której usługa może być wykonana lub potwierdzenie terminu i godziny wykonania Usługi podanej w zamówieniu przez Klienta. Klient zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania ostatecznej oferty cenowej zaakceptować ją w zwrotnej wiadomości e-mail i opłacić usługę na rachunek bankowy firmy podany w ostatecznej ofercie cenowej.
 • W razie określenia terminu wykonania Umowy przez Klienta, krótszego niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, do skutecznego zawarcia Umowy niezbędne jest wyrażenie przezeń stosownego oświadczenia za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku, po wykonaniu Usługi traci on uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 • Potwierdza się Klientowi warunki wykonania Usługi w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym drogą elektroniczną. Do każdej Usługi przypisany jest indywidualny numer Zamówienia.
 • Składając Zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wykonania usługi.
 • Umowa jest zawierana na czas wykonania Usługi.

 

 

4. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 

 • Pomoc domowa wykonuje Usługę w godzinach: 8.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty, chyba  że strony indywidualnie ustalą inaczej.
 • Usługi są realizowane na terenie Gdańska.
 • Klient zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy Pomocy Domowej.
 • W przypadku, gdy w miejscu świadczenia Usługi Pomoc Domowa uzna, że nie ma zapewnionych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy albo stwierdzi, iż jest obiektem napaści słownej, bądź fizycznej albo stwierdzi ze zakres wykonywanych prac wykracza poza standardowy stan zabrudzenia mieszkania podany w zamówieniu, świadczenie Usługi może być natychmiast przerwane, a Klient nie otrzyma zwrotu za usługę - zostanie obciążony karą umowną w wysokości ceny jednokrotnej wizyty, w kwocie, za którą miała zostać wykonana usługa.
 • W przypadku gdy klient zamówił usługę, ale z jego powodu nie została ona zrealizowana i nie zmienił jej czas realizacji maksymalnie 48h przed usługa, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów za usługę.
 • W przypadku braku możliwości wykonania usługi z winy firmy, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie i na jego rachunek bankowy z którego dokonał opłaty, zostanie zwrócona cała opłacona kwota. Klient oświadcza, że w przypadku niewykonania usługi z winy firmy nie będzie wnosił innych roszczeń niż zwrot opłaconej kwoty za  niewykonaną usługę.
    

5. PŁATNOŚCI

 

 • Klient dokonuje płatności bezgotówkowej za Usługę - przelewem bankowym na nr rachunku wskazany w elektronicznym potwierdzeniu rezerwacji.
 • Klient ma prawo żądana wystawienia faktury bez VAT za zakupioną Usługę. Faktura w formie elektronicznej w formacie PDF jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu. Klient Biznesowy po złożeniu zamówienia otrzyma fakturę VAT w formacie PDF na podatny w zamówieniu adres e-mail.

 

 

6. REKLAMACJE

 

 • Jeżeli Klient jest nieusatysfakcjonowany z terminowości lub jakości wykonania Usługi, ma prawo złożenia reklamacji do 24 godzin po zakończeniu usługi sprzątania. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres email albo w formie pisemnej na adres siedziby firmy. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie i ewentualnie dowody na nienależyte wykonanie Usługi np. fotografie opatrzone datą i godziną.
 • Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania  i zawiadomienia Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma ponownie wykona usługę, polegającą na jednokrotnej wizycie, w zakresie reklamowanej usługi, w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże nieprzekraczającym 30 dni od rozpatrzeni reklamacji.
   

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 

 • Firma ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Klienta podczas wykonywania Usługi przez Pomoc Domową z jej winy.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Klienta powstałe z jego winy - poprzez zapewnienie niewłaściwych lub uszkodzonych sprzętów i  środków czyszczących.
 • Firma oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, które obejmuje szkody powstałe w mieniu Klienta podczas świadczenia Usług. 
 • W przypadku powstania szkody w mieniu Klienta podczas wykonywania Usługi, Klient winien złożyć w pierwszej kolejności reklamację oraz współpracować z firmą podczas procesu likwidacji szkody, w szczególności udzielać informacji, składać wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty i udostępnić miejsca świadczenia Usług do oględzin.
   

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • W związku z wykonaniem Usługi i dokonaniem płatności przez Klienta konieczne jest udostępnienie danych osobowych Klienta.
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Psik Clean Zofia Ważna z siedzibą w Gdańsku, 80-410, K.K. Baczyńskiego 8C1 NIP: 9570232574, www.psikclean.pl, tel. 789479197, kontakt@psikclean.pl
 • Klient ma prawo żądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych Klienta.
  Więcej informacji na temat ochrony danych Klient może odnaleźć w dokumencie "Polityka Prywatności" dostępnym na stronie www serwisu Psik Clean.
 • Na wniosek Klienta firma informuje o przysługujących prawach w zakresie ochrony danych osobowych Klienta.
 • Dane Klienta są wykorzystywane w celach marketingowych przez Psik Clean tylko, jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
   

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy bez zgody firmy, może natomiast przesunąć termin sprzątania do 48h przed zamówioną usługą.
 • W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z wykonania Usługi w trakcie jej trwania, zobowiązany jest do zapłaty kwoty za czynności już wykonane i adekwatnej do przepracowanej liczby godzin przez Pomoc Domową.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, jeżeli firma wykonała Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
   

10. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2020r.
 • zastrzega się prawo do zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków. Zmiana Ogólnych Warunków wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu. W przypadku Umów zawartych przed datą publikacji zmiany Ogólnych Warunków stosuje się warunki dotychczasowe.
 • Niniejsze Ogólne Warunki oraz Umowa poddane są pod właściwość prawa polskiego.
 • W razie sporu na tle stosunku prawnego wynikającego z Umowy Psik Clean i Klient będą dążyć do polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie poddany pod właściwość sądu powszechnego według miejsca siedziby firmy.
 • Postanowienia Ogólnych Warunków mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 • W związku z zapewnieniem najwyższej jakości usługi, firma dba o to, aby osoby sprzątające, realizujące usługę utrzymania czystości, były odpowiednio wyszkolone w zakresie swoich obowiązków oraz przejawiały wysoką kulturę osobistą. Zgodnie z dobrymi zasadami współpracy Zleceniodawca nie powinien proponować pracownikom bezpośredniej współpracy, poza obowiązującą obie strony umową. Dokładamy najwyższych starań, aby dostarczyć rzetelną i profesjonalną usługę, i pragniemy, aby ta wymiana była obustronna.

 

Kompleksowego utrzymania czystości zarówno dla Klientów Biznesowych jak i Indywidualnych.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

kontakt@psikclean.pl

+48 789 479 197

 PSIK

Ze względu na charakter pracy prosimy
o kontakt telefoniczny lub e-mail
.

 

NIP 9570232574

 

Siedziba:

Baczyńskiego 8/c1,

80-410 Gdańsk

KONTAKT

KONTAKT TEL. W GODZINACH

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 19:00

Sobota: 09:00 - 18:00

© PSIK CLEAN 2020

Z MIŁOŚCI DO CZYSTOŚCI

 PSIK

Clean